POLICY

KMA-samordnare

Marlene Segerlund

Företagspolicy


AK Schakt & Entreprenad AB strävar efter att tillgodose kundernas krav beträffande väl utförda arbeten med hög kvalité vilket även innebär förbättrande av vårt kvalitetssystem.

Vårt företag arbetar kontinuerligt med ständig förbättring av verksamhetens utförande och resultat för att öka konkurrensförmågan och tillhöra toppen inom vår bransch.

Detta gör vi genom företagets specifika kvalitetsmål och genom att värna om medarbetarnas engagemang. Vi främjar personlig utveckling samt tillgodoser att personal får relevanta utbildningar.

AK Schakt är ett företag med brett utbud av maskin- och transporttjänster med fokus på kvalitet då vår målsättning är fortsatta samarbeten med nöjda kunder. Vi utför bland annat schakt- och markanläggningsarbeten, transporter, och uthyrning av entreprenadmaskiner. Vårt mål är att kunna leverera en helhetslösning för våra kunder.


AK Schakt ska följa för verksamheten gällande miljölagar, föreskrifter samt övriga krav.

Det är för företaget av största vikt att i möjligaste mån minska negativ miljöpåverkan och arbeta förebyggande mot föroreningar. Detta görs bland annat i följande åtgärder:


•Att om möjligt, vid inköp av produkter och redskap, välja de med minsta möjliga miljöpåverkan.

•I syfte att reducera farliga utsläpp och användningen av fossila bränslen jobbar vårt företag alltid för att optimera våra transporter.

•Genom hög återvinningsgrad av avfall arbeta för att främja miljön

•För att minska risken för onödiga reparationer samt utsläpp hålls våra maskiner och fordon i toppskick genom god daglig tillsyn och förebyggande underhåll.Företaget strävar efter att upprätthålla en trivsam fysisk och psykisk arbetsmiljö. Genom att hörsamma vår personals synpunkter, vid exempelvis medarbetarsamtal och personalmöten, verkar företaget för att ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling inte skall förekomma på arbetsplatsen. För att uppnå maximal säkerhet, trivsel och trygghet i arbetet för såväl personal som kunder skall AK Schakt & Entreprenad AB uppfylla kraven enligt arbetsmiljölagen och arbetsmiljöföreskrifterna genom utformning av skyddsarbetsrutiner. Arbetsmiljöns risker förebygger vi bland annat genom:


•Fortlöpande utbildning

•Regler vid arbete på väg

•Ergonomiska verktyg

•Skyddsutrustning

•Variation i monotont arbete


Varje anställd på AK Schakt och Entreprenad AB skall vara medveten om sitt personliga ansvar och bidragande roll kring kvalitetsförbättringen och miljöarbetet inom företaget. Detta uppnås genom att följa givna instruktioner och verksamhetsrutiner.


AK Schakt & Entreprenad AB accepterar inte att någon uppträder påverkad på arbetsplatsen eller missköter sitt arbete på grund av någon form av alkohol- eller drogmissbruk.


Policy gällande hantering av personuppgifter


Lotuskoncernen värnar om individens integritet.

Vi sprider inte information om våra medarbetare, kunder eller leverantörer till tredje part utan godkännande från den informationen berör. Vi lagrar och hanterar inte information utan samtycke och samlar inte information som inte har relevans för vår verksamhet. Som anställd, kund eller leverantör till någon av koncernens företag ska du känna dig trygg med att dina personuppgifter förvaras säkert. Hos oss råder full transparens och öppenhet gällande hur vi lagrar information, var informationen lagras samt vilken typ av information vi lagrar. Du som medarbetare, kund eller leverantör kan när som helst begära ut den information vi innehar som gäller dig.


Lotuskoncernen lagrar enbart information med tydligt syfte att utveckla och förbättra verksamheten. Vi lagrar inte mer information än vi ytterst har behov av för att bedriva verksamhet och vi lagrar inte information under längre tid än nödvändigt.


Den registrerades rättigheter

Du har rätt att få:

•Information om behandling av dina personuppgifter

•Tillgång till dina personuppgifter

•Felaktiga uppgifter rättade

•Dina personuppgifter raderade

•Invända mot att personuppgifterna används

•Rätt till begränsning av behandling


Vi lagrar ej information gällande

•Etnisk tillhörighet

•Brott

•Hälsa

•Sexuell läggning

•Facktillhörighet


Samtycke

All form av lagring och insamling av information måste ske i samtycke.

Dataskyddsförordningens krav vid inhämtning av samtycke omfattar att samtycket måste vara:

•Informerat och förstått

•Frivilligt, där så är tillämpligt

•Otvetydigt
Uppdaterat 18-05-14

 

Certifikat giltiga tom 2020-02-17